นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ

นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานวิชาการ
อีเมล์ :pleranjai.p@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3393


นางสาวนัทธมน ราชเสน

นางสาวนัทธมน ราชเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
อีเมล์ :nuttamon.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3391


นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี

นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานสหกิจศึกษา
อีเมล์ :tadapong.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3392


นางสาวซานียะห์ มะสะอาว

นางสาวซานียะห์ มะสะอาว
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป
งานรับผิดชอบ : งานบริการวิชาการ งานวิจัย
อีเมล์ :saneeyah.ma@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3396


นายซอลีฮีน เจะเลาะ

นายซอลีฮีน เจะเลาะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ :
อีเมล์ :sorliheen.c@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3388


นางสาวอัมนี สุมาลี

นางสาวอัมนี สุมาลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศน์สัมพันธ์
อีเมล์ :amney.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3387