คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
อีเมล์ :chidchanok.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3366


รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ

ดร.สุธิรัส ชูชื่น
อีเมล์ :suthirus.c@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3358


รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์

ดร.ฮาฟีส สาและ
อีเมล์ :hafiz.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3381


รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา

อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ
อีเมล์ :phaison.d@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3382


รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย

อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน
อีเมล์ :najmee.m@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3370