นางขวัญตา อุลมัย

นางขวัญตา อุลมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี งานประชุม
อีเมล์ :kwanta.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3394


นางสาวสุธิกา วาระหัส

นางสาวสุธิกา วาระหัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
อีเมล์ :sutiga.v@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3389


นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร

นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานนโยบายและแผน
อีเมล์ :patcharin.ch@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3390


นายนุรรุสดี แวกะจิ

นายนุรรุสดี แวกะจิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานสารสนเทศ
อีเมล์ :nurrusdi.w@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3383


นางสาวซีตีอัยชะห์ ยูโซ๊ะ

นางสาวซีตีอัยชะห์ ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานประชุม งานพัสดุ
อีเมล์ :seeteeaesoh.j@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3395


นายกฤษฎา แซ่แต้

นายกฤษฎา แซ่แต้
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
อีเมล์ :krisada.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3385


นายซาบรี แวอูมา

นายซาบรี แวอูมา
ตำแหน่ง : พนักงานเทคนิค
งานรับผิดชอบ : งานอาคารและสถานที่
อีเมล์ :sabree.w@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3384


นางสาวปรีดา พรมรัตนศรี

นางสาวปรีดา พรมรัตนศรี
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
งานรับผิดชอบ : แม่บ้าน
อีเมล์ :preda.p@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3397


นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณโน

นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณโน
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
งานรับผิดชอบ : แม่บ้าน
อีเมล์ :chaweewan.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3351


นายอุสมาน เจะโกะ

นายอุสมาน เจะโกะ
ตำแหน่ง : คนสวน
งานรับผิดชอบ : คนสวน
อีเมล์ :usman.j@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 


นายรอมือลี สามะ

นายรอมือลี สามะ
ตำแหน่ง : คนสวน
งานรับผิดชอบ : คนสวน
อีเมล์ :romuelee.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :