อัตลักษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์


1. มีสำนึกในการปกป้อง/ ส่งเสริมประโยชน์ของมนุษยชน ชุมชน สังคม
2. มีสำนึกในการปกป้อง/ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. มีสำนึกในการปกป้อง/ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติภูมิขององค์กร คณะ ม.อ.