สถานะเข้าทำงาน (วันที่ 09/08/2563 ) ( เวลา 06:55:14 )
สถานะเข้าทำงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
หมายเหตุ
สแกนเข้า
(หมายถึง มาทำงาน)
ไม่ได้สแกน
(หมายถึง ลา หรือ เดินทางราชการ)
สแกนกลับ
(หมายถึง กลับแล้ว)
Id Name - Surname Responsible position    Status Status
1 MR. KRISADA  SAETAE
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
2 MISS SUTIGA  VARAHUS
งานการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
3 MISS PATCHARIN  CHUAYCHUJIT
งานนโยบายและแผน
งานประชุม
4 MISS NUTTAMON  RATCHASANE
งานกิจการนักศึกษา
5 MISS PLERANJAI  POCHANAKIT
งานวิชาการ
6 MISS SEETEEAISOAH  JUSOH
งานประชุม
งานพัสดุ
7 MRS. KHWANTA  ULAMAI
งานการเงินและบัญชี
8 MR. NURRUSDI  WAEKAGI
งานสารสนเทศ
9 MR. TADAPONG  SUMPAOSRI
งานสหกิจศึกษา
10 MISS PREDA  PROMRUTTANASEE
แม่บ้าน
11 MR. USMAN  JEHKOH
คนสวน
12 MISS SANEEYAH  MASAAW
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
13 MR. SABREE  WAE-U-MA
งานอาคารและสถานที่
14 MR. ROMUELEE  SAMA
คนสวน
15 MR. SORLIHEEN  CHELOH
งานวิชาการ
16 MISS AMNEE  SUMALEE
งานวิเทศน์สัมพันธ์
17 MR. PAKPUM  HAYIBILANG
งานห้องสมุด
งานวิชาการ(กิจกรรมในรายวิชา)
งานกิจการนักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา)
18 Miss Atitya  Phengbun
แม่บ้าน
19 MISS MATAWEE  PECHSUWAN
งานประชาสัมพันธ์