สถานะเข้าทำงาน (วันที่ 20/01/2563 ) ( เวลา 13:49:23 )
สถานะเข้าทำงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
หมายเหตุ
สแกนเข้า
(หมายถึง มาทำงาน)
ไม่ได้สแกน
(หมายถึง ลา หรือ เดินทางราชการ)
สแกนกลับ
(หมายถึง กลับแล้ว)
Id Name - Surname Responsible position    Status Status
1 MR. KRISADA  SAETAE
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
2 MISS SUTIGA  VARAHUS
งานการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
3 MISS PATCHARIN  CHUAYCHUJIT
งานนโยบายและแผน
4 MISS NUTTAMON  RATCHASANE
งานกิจการนักศึกษา
5 MISS PLERANJAI  POCHANAKIT
งานวิชาการ
6 MISS SEETEEAISOAH  JUSOH
งานประชุม
งานพัสดุ
7 MRS. KHWANTA  ULAMAI
งานการเงินและบัญชี
งานประชุม
8 MR. NURRUSDI  WAEKAGI
งานสารสนเทศ
9 MR. TADAPONG  SUMPAOSRI
งานสหกิจศึกษา
10 MISS PREDA  PROMRUTTANASEE
แม่บ้าน
11 MR. USMAN  JEHKOH
คนสวน
12 MISS SANEEYAH  MASAAW
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
13 MR. SABREE  WAE-U-MA
งานอาคารและสถานที่
14 MR. ROMUELEE  SAMA
คนสวน
15 MR. SORLIHEEN  CHELOH
งานวิชาการ
16 MISS AMNEE  SUMALEE
งานประชาสัมพันธ์
งานวิเทศน์สัมพันธ์
17 MR. PAKPUM  HAYIBILANG
งานห้องสมุด