ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
งานรับผิดชอบ : คณบดีคณะรัฐศาสตร์
อีเมล์ :chidchanok.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3366


รองศาสตราจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ

รองศาสตราจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :samart.t@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3368


อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์

อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :dusdao.l@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3372


อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์

อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :areeluk.p@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3374


ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :surawut.c@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3371


ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรชา รักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรชา รักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :oracha.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3376


อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย

อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : จาจารย์
อีเมล์ :surainee.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3377


อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ

อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา
อีเมล์ :phaison.d@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3382


อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์

อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :punpipit.p@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3373


อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน

อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย
อีเมล์ :najmee.m@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3370


อาจารย์อสมา มังกรชัย

อาจารย์อสมา มังกรชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :asama.m@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3380


ดร.ฮาฟีส สาและ

ดร.ฮาฟีส สาและ
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :hafiz.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3381


อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ

อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :ekkarin.t@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3375


ดร.วารุณี ณ นคร

ดร.วารุณี ณ นคร
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :warunee.n@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3369


ดร.สุธิรัส ชูชื่น

ดร.สุธิรัส ชูชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ
อีเมล์ :suthirus.c@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3358


ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ

ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :abdulloh.y@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3360


ดร.ยาสมิน ซัตตาร์

ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
งานรับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
อีเมล์ :yasmin.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3379