ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานรับผิดชอบ : คณบดีคณะรัฐศาสตร์
อีเมล์ :chidchanok.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3366

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
แขนงวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :samart.t@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3368

ประวัติ  รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ

อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์

อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : นโยบายสาธารณะ
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :dusdao.l@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3372

ประวัติ  อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์

อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์

อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : การปกครอง
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :areeluk.p@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3374

ประวัติ  อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : นโยบายสาธารณะ
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :surawut.c@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3371

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :oracha.r@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3376

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี

อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย

อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : การปกครองท้องถิ่น
งานรับผิดชอบ : จาจารย์
อีเมล์ :surainee.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3377

ประวัติ  อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานรับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสหกิจศึกษา
อีเมล์ :phaison.d@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3382

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : การปกครอง
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :punpipit.p@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3373

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์

อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน

อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : นโยบายสาธารณะ
งานรับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย
อีเมล์ :najmee.m@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3370

ประวัติ  อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน

อาจารย์อสมา มังกรชัย

อาจารย์อสมา มังกรชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : การปกครอง
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :asama.m@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3380

ประวัติ  อาจารย์อสมา มังกรชัย

ดร.ฮาฟีส สาและ

ดร.ฮาฟีส สาและ
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :hafiz.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3381

ประวัติ  ดร.ฮาฟีส สาและ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : การปกครองท้องถิ่น
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :ekkarin.t@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3375

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : การปกครอง
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :warunee.n@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3369

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร

ดร.สุธิรัส ชูชื่น

ดร.สุธิรัส ชูชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : นโยบายสาธารณะ
งานรับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ
อีเมล์ :suthirus.c@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3358

ประวัติ  ดร.สุธิรัส ชูชื่น

ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ

ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : การปกครองท้องถิ่น
งานรับผิดชอบ : อาจารย์
อีเมล์ :abdulloh.y@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3360

ประวัติ  ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ

ดร.ยาสมิน ซัตตาร์

ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
แขนงวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานรับผิดชอบ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
อีเมล์ :yasmin.s@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 3379

ประวัติ  ดร.ยาสมิน ซัตตาร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แขนงวิชา : การปกครองท้องถิ่น
งานรับผิดชอบ :  อาจารย์
อีเมล์ :chaiwat.y@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 

ประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี