ข้อมูลภูมิหลังศูนย์ศึกษาตุรกี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี่             
            ศูนย์การศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นข้อมูลของตุรกีในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตุรกีในสังคมไทยและในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อรับรู้ถึงความสำคัญด้านการเมืองของตุรกีในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของตุรกีให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับตุรกี โลกมุสลิมและการเมืองของโลก

กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อตั้งศูนย์ศึกษาตุรกี ได้แก่
1. การสัมมนา
2. หลักสูตรระยะสั้นสำหรับการอบรมภาษาตุรกีเบื้องต้น (15 ชั่วโมง)
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุนการศึกษา และการศึกษาต่อในประเทศตุรกี
4. มีสื่อกลาง Facebook page สำหรับเผยแพร่เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศตุรกี
5. มีการเรียนการสอนวิชาตุรกีในโลกสมัยใหม่ โดยจัดให้เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
6. การแปลหนังสือภาษาตุรกีเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย


            โครงการที่จะเกิดขึ้นสำหรับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตุรกีในประเทศไทยคือ การเผยแพร่หนังสือเพื่อใช้ในชั้นเรียนและสำหรับผู้ที่มีความสนใจเพื่อใช้ภาษาตุรกีเป็นหนึ่งในหลักสูตรวิชาเลือกสำหรับนักเรียน เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับตุรกีและประเทศไทย รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่มุมต่าง ๆ การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับตุรกีในวิทยาเขตปัตตานี และเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมตุรกีในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับตุรกี
            หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
            ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
            หัวหน้าศูนย์ศึกษาตุรกี และผู้ช่วยคณบดี
            คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            Email: bintihamid@gmail.com / yasmin.s@psu.ac.th
            Tel: 0936058200