รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล( จำนวน 25 รางวัล)

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2561 จำนวน 3 รางวัล )
[ รหัส 5820710012 ] นางสาวเมธาวี  เพ็ชร์สุวรรณ์ ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 6020710073 ] นายภวัต  มีรุ่งเรือง ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5920710205 ] นางสาวสุฮ่าน  หีมโป๊ะหมอ ( การปกครองท้องถิ่น )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2560 จำนวน 3 รางวัล )
[ รหัส 5920710073 ] นายอิดริษ  เล๊าะนะ ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5820710024 ] นายซูกิฟลี  เจะนะ ( การปกครอง )
[ รหัส 5720710193 ] นายชนาธิป  ทองจันทร์ ( การปกครองท้องถิ่น )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2559 จำนวน 2 รางวัล )
[ รหัส 5620710162 ] นายอิลฟาน  อาลีอิสเฮาะ ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5820710099 ] นายดียาอุลเราะห์มาน  จะปะกียา ( นโยบายสาธารณะ )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2558 จำนวน 7 รางวัล )
[ รหัส 5420710137 ] นายทวีศักดิ์  ระคนจันทร์ ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5520710001 ] นางสาวกรนิทัศน์  เครือทอง ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5520710039 ] นางสาวพิชญาณ์มนข์  อภิโชคบุณญภัส ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5520710065 ] นางสาวอรนิชา  พานิชเจริญ ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5520710098 ] นายณัฐชัย  ภักดีฉนวน ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5520710049 ] นายวันชนะ  วารี ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5620710162 ] นายอิลฟาน  อาลีอิสเฮาะ ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2557 จำนวน 2 รางวัล )
[ รหัส 5720710193 ] นายชนาธิป  ทองจันทร์ ( การปกครองท้องถิ่น )
[ รหัส 5720710193 ] นายชนาธิป  ทองจันทร์ ( การปกครองท้องถิ่น )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2556 จำนวน 3 รางวัล )
[ รหัส 5320710059 ] นายภาคภูมิ  ฮะยีบีลัง ( การปกครองท้องถิ่น )
[ รหัส 5420710007 ] นางสาวญาดา  ช่วยชำแนก ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )
[ รหัส 5320710016 ] นางสาวอัซมะ  กะแวมือแน ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2555 จำนวน 2 รางวัล )
[ รหัส 5220710016 ] นายไซฟูเลาะ  อับดุลเลาะ ( การปกครอง )
[ รหัส 5220710016 ] นายไซฟูเลาะ  อับดุลเลาะ ( การปกครอง )

นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ( ปี 2553 จำนวน 3 รางวัล )
[ รหัส 5220710016 ] นายไซฟูเลาะ  อับดุลเลาะ ( การปกครอง )
[ รหัส 5120710247 ] นายอานนท์  บุญมาศ ( การปกครอง )
[ รหัส 5120710001 ] นายนายกฤษณะ  โชติสุทธิ์ ( การปกครอง )