•       โครงสร้าง

        หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

        รายวิชา

              1.หมวดวิชาเฉพาะ

              2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

              3.แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 แขนงวิชา

        วัตถุประสงค์

              1.ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ ที่มีองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานด้านการเมือง การปกครอง การบริหารสาธารณะ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสนองความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และสากล

              2.ผลิตนักวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่มีการบูรณาการความรู้ด้านการเมืองการปกครอง การนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการปกครองท้องถิ่น ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

 •       โครงสร้าง

        การรับรอง

            การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

        รายวิชา

           รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

              - รายวิชาในแขนงวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

              - รายวิชาในแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

              - รายวิชาในแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

              - รายวิชาในแขนงวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

        วัตถุประสงค์

              1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมทั้งมีทักษะ ด้านการวิจัย

              2.ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรมและเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

              3.พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่เชื่องโยงกับวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในพื้นที่