กฎเกณฑ์การขอใช้เครื่องวิทยุสือสาร
กฎเกณฑ์ การขอใช้สถานที่และห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้รถจักยานยนต์พ่วงข้าง
เรื่องอัตราค่าบริการและการขอใช้สถานที่และห้องประชุม อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th