ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ประมวลกิจกรรมต่างๆ

ข่าวสารต่างๆ

ข่าวทั่วไป/สมัครงาน

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
   ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ ผู้สนในทั่วไป เข้าฟังการบรรยายสาธารณะเรื่อง บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย (กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์): ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้
   ขอเชิญนักวิชาการนักวิจัยและผู้สนในทั่วไปเข้าฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ประสบการณ์การวิจัยด้านมุสลิมศึกษาและมานุษยวิทยาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกมุสลิม
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน