คณะรัฐศาสตร์ ประการผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2266
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2561
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2266
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารยื อัตราเลขที่ 3355
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355
คณะรัฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561
คณะรัฐศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานเทคนิค คณะรัฐศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา และเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดูแลสวน
ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับการทดสอบจ้างเหมาบริการดูแลสวน
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครเพือจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดูแลสวน จำนวน 1 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
ผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592
ผลการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและความรู้เฉพาะตำแน่ง อัตราเลขที่ 2593 ตำแหน่งอาจารย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการดูแลสวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592
คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงาน
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัย
คณะอุตสาหกรมเกษตร ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งเลขที่ 2592)
บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มอ. ว.หาดใหญ่ รับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รับสมัครคัดเลือกบุคคุลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติคอมพวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ประกาศผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ประกาศผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานเทคนิคและตำแหน่งอาจารย์
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานเทคนิคและตำแหน่งอาจารย์
ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ และภาระงานที่ปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานเทคนิคและตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์และพนักงานเทคนิค
คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลจำนวน 4 อัตรา
การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนประจำปี 2554
คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
การรับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา ( 1994 ) จำกัดมีความประสงค์จะรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ข่าวด่วนๆ ธนาคารอิสลามรับสมัครงาน
โรงเรียนสิทธาภัทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครงาน
บริษัทหาดใหญ่ สหมอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดประกาศรับสมัครงาน
บริษัท PWA services Co.,Ltd ประกาศรับสมัครงาน
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการสอบ อัตราเลขที่ 2590
ประกาศผลสอบ อัตราเลขที่ 2267
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th