บรรยากาศถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ Tell Me More Placement Test
แจ้งเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษารหัสเก่า
การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องปี 1 รหัส 61
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการสอบกลางภาคและการสอบไล่ คณะรัฐศาสตร์
ประกวดบทความ “โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560”
ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ PSU TEST และ Achievement Test โปรแกรม Tell Me More
การยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์
ปฏิทิน โครงการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการ Leadership Development Program
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ Progress Test โปรแกรม Tell Me More
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58-59 สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More
ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปี 59 ของคณะรัฐศาสตร์
ปฏิทินการศึกษาปี 59
ระเบียบว่าด้วยการศึกษา
รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง/ต่ำกว่าระเบียบฯ
ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ASEAN INNOVATION DESIGN2017
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนซะกาต
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนซะกาต ให้ทุนโดยอาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน
รับสมัครนักศึกษามุสลิมคณะรัฐศาสตร์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนซะกาต
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 1 TOEIC Vocabulary
ประกาศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 -4 ดำเนินการสอบ ที่ยังไม่ได้สอบ Progress Test
ด่วน เรื่อง Tell Me More นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
ขอให้นักศึกษางดจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
บทความวิชาการภาษาอังกฤษสุดยอดตัวแปรของชีวิต
บทความวิชาการ รายวิชา 196-344 Public Human Resource Planning and Policy Making
ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาคฤดูร้อน NIDA SUMMER CAMP
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการคณะรัฐศาสตร์
ด่วนให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ทุกคนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เป็นตัวแทนประกวดสุนทรพจน์
ด่วน งานทะเบียน คณะรัฐศาสตร์ ขอพบนักศึกษา
งานทะเบียนคณะรัฐศาสตร์ ขอพบนักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าใช้งานTell Me More
แจ้งผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 55 คณะรัฐศาสตร์
แจ้งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปี 4 คณะรัฐศาสตร์
ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและพบปะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50-54 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยด่วน
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่ไม่มีวิชาโท ให้มาติดต่อด่วน
ด่วน ให้นายพงศ์พันธุ์ อดุลรัส เอกการปกครองท้องถิ่น ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะรัฐศาสตร์
การเลือลงทะเบียนเรียนเกี่ยวกับวิชากีฬา
ประกาศให้นักศึกษางดจัดกิจกรรมทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 57
กำหนดวันเปิดขปิดบริการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 58
ขอให้นายณัฐดนัย สุขคง นักศึกษาสาขา IR ปี 2 มาพบเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ด่วน
ประกาศ ขอให้นักศึษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 3 คณะรัฐศาสตร์ มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศผลสมัครวิชาโทของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี 57
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครวิชาโท
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Programm
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครวิชาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครวิชาโท
คณะรัฐศาสตร์ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา
ความน่าสนใจของรายวิชา 196-331 แนวคิดเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ
ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน IISN ณ UMK รัฐกลันตัน มาเลซีย
รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย (UMK)
ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
คณะรัฐศาสตร์ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนด่วน !!!
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลรับสมัครทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"
ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล ประจำปี 57
บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก Study Plus
ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม
ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
การจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"
ด่วน เรื่อง Tell Me More นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศรายชื่อและลำดับการเข้าฟังการใช้งานโปรแกรม Tell Me More นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2557
การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557
รับสมัครพิธีกร งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22
โครงการ "TISCO Young Financial Planner Camp"
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับ น.ศ.สัญชาติไทย
ขอให้นส.สุชันดี มูหาหมัด มารับเอกสารการขอย้ายคณะ
ขอให้นักศึกษามารับเอกสารที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
ขอให้นักศึกษามารับเอกสารที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
ให้นักศึกษามารับใบรายงานผลการศึกษาที่ร่วมลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอให้นายฐาปนัท เลิศสิงห์ถาวร มารับเอกสารการขอย้ายคณะ
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
แก้ไขกำหนดวันเปิด-ปิดบริการหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 57
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น"
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ SEED 2014
ขอให้นายมนตรี หมานหมีน มารับเอกสารการขอย้ายคณะ
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาติดตามข่าวสาร ได้จากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท
สถานทูตอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์ทุน KBN ในระดับปริญญาโท
ให้นัศึกษามารับเอกสารการย้ายสาขาวิชาโทที่เจ้าหน้าที่งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์
ขอให้นักศึกษามารับเอกสารที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
นักศึกษาปีที่ 4ที่ลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตร
โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Summer UK)
บริษัท PIXXOR (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการ SEED 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ขอให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนด่วน!!
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปี 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศขยายเวลาสอบ Placement Test (TELL ME MORE)
ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ดำเนินการเข้าทำแบบทดสอบ Tell Me More ภายในวันนี้
ขอเชิญ นศ.คณะรัฐฯปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม-จีน
ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานคณะรัฐศาสตร์
ประกาศสอบ Placement Test โปรแกรม TELL ME MORE
ด่วน!ก่อน 16.00 น. วันนี้ ให้ นศ.คณะรัฐฯ มารับ License TELL ME MORE ณ ห้อง 14103 ศูนย์คอมฯ
ประกาศด่วน!!ตารางเวลารับ License โปรแกรมTELL ME MORE สำหรับ นศ.รัฐศาสตร์
ประกาศด่วน!!ตารางเวลารับ License โปรแกรม TELL ME MORE สำหรับ น.ศ.รัฐศาสตร์
ประกาศด่วน!!ตารางเวลารับ License โปรแกรม TELL ME MORE สำหรับ น.ศ. รัฐศาสตร์
ประกาศด่วน !! ตารางเวลารับ License โปรแกรม TELL ME MORE สำหรับ น.ศ. รัฐศาสตร์
ประกาศด่วนสำหรับ นศ.รัฐฯปี3 เอกท้องถิ่น ที่ต้องการใช้โปรแกรม TELL ME MORE พัฒนาภาษาอังกฤษ
ประกาศ !! อนุญาตให้ นศ. ปี 4 และ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 56 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศฯ
ประกาศ !! เรื่อง ให้นักศึกษางดจัดกิจกรรมทุกประเภท
ขอให้ น.ศ.รหัส 54 คณะรัฐฯทุกคนตรวจสอบราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (AEC) Camp 2014
ขอให้นักศึกษารหัส 54 ทุกคน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประกาศจะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557/2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ประกาศ!!!โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.อ. กับ มหาวิทยาลัยใน ส.จีน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
การรับนักศึกษาวิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประจำหอพัก ปีการศึกษา 57
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program"
ประชาสัมพันธ์ทุน Technology Grants
ด่วน!ขอให้ นศ.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ดำเนินการสมัครวิชาโทให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อ นศ. ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/56
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
เชิญร่วมประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ และร่วมชมนิทรรศการในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารสำหรับนักศึกษาที่เกิดในปี 2536
คณะรัฐศาสตร์รับสมัครทุนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศรับสมัครโครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 12
ขอเชิญนักศึกษา องค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที
รับสมัครชิงทุน Global Undergaduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 57
สถานฑูตออสเตรเลียประกาศชิงทุน Online Competition "Win your Future Unlimited"
โครงการ Work&Travel
ประกาศ!!!ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสต์ประเมินการสอนของอาจารย์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarships
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
ขอเชิญนักศึกษา ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนกันยายน 2556 วาระพิเศษ
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอขยายระยะเวลาโหวตคลิปวีดีโอ
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล "กำหนดจัดโครงการอบรมประจำปี 2556"
Education Studio จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 3 (ด้านภาษาอังกฤษ)
ATI Asia จัดโครงการ " English Camp in October 2013, Penang Malaysia"
ECE จัด"โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง"
ประกาศนักศึกษาชั้นปี 1 คณะรัฐศาสตร์ ทุกเอก เข้ารับการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์
ประกาศนักศึกษาชั้นปี 1 คณะรัฐศาสตร์ ทุกเอก เข้ารับการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สิงห์น้ำเงินร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเรา
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธืระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สมัครแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2556
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
Universiti Malaysia Kelantan ประชาสัมพันธ์โครงการ SEED 2013
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันพุธคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องจุดประกายคณะรัฐศาสตร์
เปิดบริการแล้วสำหรับ บอร์ดเกมส์สิงห์น้ำเงิน คาเฟ่
รับสมัครทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ด่วนที่สุด
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด สิงห์น้ำเงินสื่อสาร สร้างสรรค์ผ่านสื่อ
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปีสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญนักศึกษา ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556
แจ้งผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 56 ครั้งที่ 1 และประกาศทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ
วันสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สำหรับ นศ.ปี 1 รหัส 56
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านตรวจสอบชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (ชั่วโมงวิชาการ 2 ชั่วโมง)
ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญนักศึกษา ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556
ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (รหัส 53)
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจยื่นเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการสาขาวิชา รหัส 55xxxxxxxx เข้าร่วมโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เปิดสอน Summer ในรายวิชา 196-308 ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัฒน์
ขอเชิญองค์กรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำดือนมีนาคม 2556
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ " 2013 Indonesian Arts and Culture Scholarship "
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม. มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม " โครงการค่ายเยาวชนแตกมัน(ส์) สันติริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 "
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2
นโยบายการเรียนการสอนในคณะรัฐศาสตร์ เน้น“Teach Less,Learn More”
ประกาศรับนักศึกษาเรียนวิชา 196-401 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โครงการกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับนักพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ขอเชิญองค์กรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำดือนกุมภาพันธ์ 2556
ขอให้นักศึกษางดจัดกิจกรรม
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
English Camp 2013 ร่วมกับ Ball State University สหรัฐอเมริกา
Cultural Exchange Program
English Camp 2013,Penang Malaysia
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์แบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 2 (ชั่วโมงวิชาการ 6 ชั่วโมง)
ขอขอบคุณนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เขียนชุมชนกับ ญิบ พันจันทร์
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนัดพบแรงงานคาราวานอาชีพ 56
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามรอยวิถีชุมชน
ขอเชิญประชุมผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษา
ขอเชิญผู้สนใจทกท่านเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเนื่องในวันคริสต์มาส
ขอให้นักศึกษารหัส53xxxxxxxxที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการให้ครบตามกิจกรรมเสริมหลักสูตร100ชั่วโมง
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 53 ทุกคน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานราชการในสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญสโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์ ประธานชั้นปี 3,2,1 ประธานวิชาเอกทุกสาขา ทุกชั้นปี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์แบ่งปันความรู้ (ชั่วโมงวิชาการ 10 ชั่วโมง)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุน โครงการรับนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อจูงใจ (เพิ่มเติม 55)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (รหัส 52)
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมรับชมการแข่งขันประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขยายเวลารับสมัครการประกวดแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
วัน-เวลาทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับชั้นปีที่ 1 รหัส 55
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร และ ม.อ.วิชาการ 55 (ชม.กิจกรรม 12 ชั่วโมง)
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน" (ชม.กิจกรรม 4 ชั่วโมง)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 55 เพื่อรับทุนจูงใจต่างพื้นที่
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและ(ชมการแข่งขัน) ตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม PSU SPEECH CONTEST 2012
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 2)
กำหนดวันทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับชั้นปีที่ 1 รหัส 55
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ jiangxi Normal University (JXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2555
ขอให้นักศึกษาที่สมัครทุนกิจกรรมเด่นเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
งานกิจการนักศึกษาขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป
งานสหกิจศึกษาเปิดคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ กงสุลปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 อัตรา
รายชื่อนักศึกษา รหัส 52xxxxxxxx ที่ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมยังไม่ครบตามหลักสูตร 100 ชั่วโมง
ขอเชิญสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประธานชั้นปีและคณะกรรมการชั้นปี 4,3,2
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 52xxxxxxxx ทุกคน ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 100 ชั่วโมง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องขวัญจุฑา ๑ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี
ประกาศถึงนักศึกษารหัส 51 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ขอเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ วันดอกไม้บาน
ประกาศ เชิญนักศึกษาปี 3 หรือนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
ประกาศ เชิญนักศึกษาปี 1 เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีวิต การเรียนรู้ และความสุข
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบลวดลายสกรีน (เสื้อยืด)
ขอเชิญนักศึกษา รหัส 51 ทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาโทคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2554
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา196-322 ทฤษฎีการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาโทคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
ด่วน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน
ขอเชิญนักศึกษาประธานและคณะกรรมการชั้นปีที่ 1,2,3 ประธานวิชาเอกและคณะกรรมการทั้ง 4 เอก ชั้นปีที่ 1,2,3 ตัวแทนนักศึกษา กลุ่มนักศึกษาอิสระ ชุมนุมนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดกลอนสุภาพ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2555
ประกาศนักศึกษาที่เรียนวิชา 196-204 กฎหมายเบื้องต้นของอาจารย์พิชิต เบญระเหม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 196-323 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy)
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียนวิชาโท
ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ในการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน 2555
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 52XXXXXXXX ทุกคนตรวจสอบชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม
ขอเชิญคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการชั้นปี3, 2, 1
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในสถานศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริ ทรงคิดค้น ช่วยปวงชนอยู่ดีกินดี”
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Talk Show
ข้อสอบปลายภาควิชา 196-319 (Take Home Exam)
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศถึงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ลงเรียนรายวิชา 196-413 กับอาจารย์ฮาฟีส สาและ
ประกาศถึงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ลงเรียนรายวิชา 196-315 กับอาจารย์ฮาฟีส สาและ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายฃื่อตนเองกับสถานประกอบการโดยด่วน
ประกาศจากรายวิชา Diplomatic History (196-319) อาจารย์อาฟีส สาเละ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2554
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Isuzu Community
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อ “ฉันได้อะไรจากธุรกิจขายตรง”
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 51 ตรวจสอบชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2554
ประกาศวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน 196-411 (ดร.กฤช คมสันต์) สอนวันที่ 13 สิงหาคม 2554 (ปกติ)
ประกาศวิชาทฤษฎีการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์ 196-307 สอบกลางภาควันที่ 13 /08/54 เช้า ช่วงบ่ายสอนชดเชย
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านร่วมส่งบทความเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเผยแพร่บนเว็ปไซต์คณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ความหลากหลายคือสิ่งสวยงามในสังคมไทย”
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโต้วาที
ขอเชิญนักศึกษาผู้เข้าใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดนัดการเรียนรู้สู่การคลี่บานจากภายใน
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Mind Map: เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรม”
คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554
คณะรัฐศาสตร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการStudy Abroad Course to Thailand ระหว่างวันที่ 13-15 มิย 54
ประกาศนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากค้างชำระเงินกู้ “กองทุนกู้ยืมฉุกเฉินคณะรัฐศาสตร์”
โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ระบบขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ระบบใหม่)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศเรื่องกิจกรรมทัศนศึกษาชายแดนไทยมาเลเซีย รายวิชา 196-321 และ 196-427
งานสหกิจศึกษาขอแจ้งข้อมูล 4 เรื่อง ได้แก่ ปฏิทินงานสหกิจศึกษา ,รูปแบบของโครงงาน,แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ และ ขั้นตอนอื่นๆของงานสหกิจศึกษา
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1,2,3
ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ยื่นคำร้องขอใบประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่เลือกลงเรียนวิชาโทกฎหมายอิสลาม
การเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
คลินิกให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ “ครอบครัวสิงห์น้ำเงิน”
ขอเชิญนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ขอขอบคุณนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาโทคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
รายชื่อนักศึกษารหัส 50 ที่ไม่ผ่านโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม)
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศรายวิชา 196-405 การวิจัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชยแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ Leadership Development Program
การสมัครเรียนวิชาโทของคณะต่างๆ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศจากงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจทุกคน
ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2553
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาวชนพหุปัญญา
ประกาศผลการแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์คณะรัฐศาสตร์เปิดให้บริการแล้ว
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ไปจัดกิจกรรม ฟุตบอล (Raya cup) วันที่ 11-12 ก.ย. 2553
การเตรียมตัวของบัณฑิตในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญาญาบัตร
บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ รายงานตัวและซ้อมย่อยวันที่ 8 กันยายน 2553
กำหนดการวันรายงานตัวของบัณทิตมุสลิมเพิ่มเติมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552
ประกาศนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการเกี่ยวกับจิตตปัญญาอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย กิจกรรม: เยาวชนจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตนักศึกษาสู่สากล
พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2553
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( PSU-UMK English Camp 2010)
ขอเปลี่ยนแปลงวันรับทุน จากวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เป็นวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา เรื่อง ทรานสคริปต์กิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เพื่อเป็นสต๊าฟโครงการ อปท
ประกาศให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50 เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแผนดำเนินการสหกิจศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2553
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(โรดโชว์)
ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกองค์กร เข้าร่วมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิชาสัมมนาแนวความคิดการเมืองไทย 196-408 เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน
ประกาศปิดรายวิชา 196-309
รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจ จำนวน 5 คน (สมัครเป็นทีม)
ประกาศถึงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทรัฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 49xxxxxxxx ลงมา
การลงทะเบียนเรียนวิชาโทของคณะรัฐศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 %
แจ้งเปิดสอน 428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)
สหสาขาวิชายุโรปศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2553
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอนเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 196-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ประกาศโครงการพหุวัฒนธรรมฯ
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจส่งประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “พลังผู้สูงวัยสร้างสังคมไทยรู้รักสามัคคี ”
ขอเชิญนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เชิญประชุมวาระพิเศษ
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
ประกาศเชิญชวนร่วมงานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ในวันอาทิตย์ 28-2-2553 (จะได้ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม)
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษา 2553 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะขึ้นปีที่ 3)เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศผลการแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรมสร้างสันติภาพ” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศผลการแข่งขันประกวดแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศผลการแข่งขันโต้วาที เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2552
ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา ใน หัวข้อ “ชาตินิยมกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยในปัจจุบัน”
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.รุ่นที่ 5
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมรับชม และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษาในการประกวดแข่งขัน
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
สรุปจำนวนชั่วโมงวิชาศึกษาทั่วไป (60 ชั่วโมง) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา และโครงการ“Best practice : ผลงานนักศึกษาสหกิจ”
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับประกาศนียบัตร จากโครงการจัดตั้งเครือข่ายรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง รับชมการประกวดแข่งขัน
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมส่งบทความ
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ทุกท่านตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ด่วนๆ การยกเลิกการลงพื้นที่ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓
ด่วนๆ ประกาศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ แจ้งผลการสมัครวิชาโทที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2552
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อ “ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนดีกว่าประชาธิปไตยแบบทางตรงจริงหรือ”
บสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันประกวดแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 8
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวด “สิ่งประดิษฐ์...สู่นวัตกรรม”
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2553
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 15.30 – 17.30 น.
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย) แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศ วิชา 196-204 (ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย) สอบวันที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 9.30.12.30 น.ห้อง 19101
งานสหกิจศึกษา รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50 เข้าร่วมโครงการ“Best practice : ผลงานนักศึกษาสหกิจ”
เชิญชวนศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ เสนอชื่ออาจารย์ผู้เป็นที่รัก ชื่นชม ศรัทธา
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ผลการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2552
คณะรัฐศาสตร์ ขอแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550 - 2552
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ด่วนๆ ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปี กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว (ผ่านเว็ปคณะฯ) ภายใน 30 พ..ย. 52 นี้
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 ประเภททุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน
ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50 – 52 (ปี1 – ปี 3) เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา
ประกาศวิชาวรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์
ประกาศจากงานวิชาการ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสมัครวิชาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ประกาศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน
ประกาศการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แนวทางการดำเนินการชุมนุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ วัน เวลา สถานที่ สอบ
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา
ด่วนๆ ประกาศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปี
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา เรื่องชุดครุย
ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ฝึกงานช่วงซัมเมอร์
สำหรับนักศึกษาที่สนใจ power point ของงานปัฉฉิมนิเทศ วันที่ 12 กย 2552
ขอเลื่อนวันสัมมนาหลังฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
รับสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศ
ถึง นักศึกษา รหัส 50
ถึง นักศึกษาชั้นปี 4 ที่ฝึกงานช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระหว่างช่วงปีการศึกษา 2552- 2553
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ประกาศสัมภาษณ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ประจำปี 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ขอพบนักศึกษาผู้สมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน
ประกาศถึงนักศึกษาปี3 รหัส 50
ประกาศเรื่องการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
การจัดสรรทุนการศึกษา
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ International Islamic Studies
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th