รับสมัครพิธีกร งานปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
ประกาศ!!! เรื่อง การประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษา องค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที
โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์
ขอขยายระยะเวลาโหวตคลิปวีดีโอ
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สิงห์น้ำเงินร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเรา
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันพุธคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องจุดประกายคณะรัฐศาสตร์
เปิดบริการแล้วสำหรับ บอร์ดเกมส์สิงห์น้ำเงิน คาเฟ่
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2013
รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านส่งโครงการฑูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด สิงห์น้ำเงินสื่อสาร สร้างสรรค์ผ่านสื่อ
ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณธรรมความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20"
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2556
ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กกและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เติมไฟใส่ปุ๋ย โดยคุณศุ บุญเลี้ยง
บริษัทแลคตาซอย จำกัด สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2556
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามรอยวิถีชุมชน
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดกลอนสุภาพ เนื่องในวันครู
ขอเชิญผู้สนใจทกท่านเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเนื่องในวันคริสต์มาส
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program
ภาพกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนปาการอ อ.เมือง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2554
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2553
โครงการสัมมนาคณะกรรมการกลุ่มสันติใต้อาสา ปีการศึกษา 2553
กิจกรรมการออม
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
หลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ
ขอเชิญร่วมงาน ม.อ.วิชาการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553
พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมโครงการ อปท 30 มิถุนายน 2553
บรรยากาศการเยี่ยมคารวะท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษา
ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
ประมวลภาพ เปิดโครงการค่ายพหุวัฒนธรรม ณ ม.เชียงใหม่
ประมวลภาพ การประชุม "การสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้เรียน"
ประมวลภาพ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณรัฐศาสตร์เข้าเยี่ยม ดญ.พัชรี กรางทอง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรูสมิแล
ขอเรียนเชิญร่วมงานครบรอบ 40 ปี โรงเรียนสาธิต
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ meeting บุคลากรคณะรัฐศาสตร์
ภาพกิจกรรมวัน มอ วิชาการ 17-18 สิงหาคม 2552
ภาพกิจกรรมวัน พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2552
ขอให้นักศึกษาชั้นปี 2,3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ
บันทึกค่ายพหุวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโรดโชว์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th