พันธกิจ


1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐศาสตร์ มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และได้มาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ให้การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศและเป็นที่พึ่งของสังคมภาคใต้
4. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ