ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
                     วุฒิการศึกษา : M.A.(South - East Asian Studies)
                                      University of Kent at Canterbury,England
                             อีเมล์ : rchidcha@bunga.pn.psu.ac.th