ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557

 ขอเชิญคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการชั้นปี แขนงวิชาต่างๆ ทั้ง 4 ชั้นปี ชุมนุมนักศึกษาและกลุ่มนักศึกษาอิสระทุกองค์กรกิจกรรม และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีตานี ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือเรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์