ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ลงทะเบียน เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม จำนวน 3 ชั่วโมง

-กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

ดาวน์โหลดไฟล์