การรับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (TCAS2) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ งานรับนักศึกษา เรื่องการรับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (TCAS2) ประจำปีการศึกษา 2563http://www.entrance.psu.ac.th/2563/news/pdf/006_DIRECT_BOOK63.pdf?fbclid=IwAR1h8AnRopzYwcxcxrzk1-iT7WBhv30q1IzOdnamNfTp1uJVZ9k3VZrMkRo

ดาวน์โหลดไฟล์