Student /Alumni News

 การใช้บัตรประจำตัวของนักศึกษาชั่วคราวของนักศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ)เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 5)

 รายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 หนังสือรับรองของหน่วยงานการสมัครทุนการศึกษาของบริษัทสยามสไมล์

 ใบสมัครทุนการศึกษาบริษัทสยามสไมล์

 รายละเอียดการรับสมัครทุนการศึกษาบริษัทสยามสไมล์

 การจัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2

 ใบสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากกองุทนช่วยเหลือนักศึกาาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2

 การจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐสาสตร์ ครั้งที่ 2

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programe

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Swag Contest ภาคใต้โครงการ Erasmus+ "FRIEND"

 ประชาสัมพันธ์ Short -Term Programs for International Student

 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม Information Request on Exchange Programs 2020-2021 ( National Chung Hsing University )

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งผลงานเข้ารับเกียรติบัตร

 ขอเชิญนักศึกษา สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 6

 รับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้รุ่นที่ 17

 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Cultural Exchange Program กับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยการเปิด-ปิด ให้บริการหอพักนักศึกษาภาคการศึกษาเงื่อนไขในการให้บริการหอพักและอัตราค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2562

 ประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring ASEAN in Vietnam 2019

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ กับ Guangdong University และJiangxi University of Science and Technology

 ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program [TGS] ประจำปีการศึกษา 2563

  Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ 17

 รัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarships [Turkiye Burslari] ประจำปี พ.ศ.2562

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development

 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2562 (2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Huayu Enrichment Scholarship (HES) โดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเลือกสอบ PSU English Test ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบที่ 9

 โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

 บรรยากาศถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ Tell Me More Placement Test

 แจ้งเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษารหัสเก่า

 การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องปี 1 รหัส 61

 ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

 แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการสอบกลางภาคและการสอบไล่ คณะรัฐศาสตร์

 ประกวดบทความ

 ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ PSU TEST และ Achievement Test โปรแกรม Tell Me More

 การยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์

 ปฏิทิน โครงการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการ Leadership Development Program

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

 ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ Progress Test โปรแกรม Tell Me More

 ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58-59 สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More

 ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 คู่มือการศึกษา ปี 59 ของคณะรัฐศาสตร์

 ปฏิทินการศึกษาปี 59

 ระเบียบว่าด้วยการศึกษา

 รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง/ต่ำกว่าระเบียบฯ

 ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ASEAN INNOVATION DESIGN2017

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนซะกาต

 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนซะกาต ให้ทุนโดยอาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน

 รับสมัครนักศึกษามุสลิมคณะรัฐศาสตร์เข้ารับการคัดเลือกรับทุนซะกาต

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ PSU Spelling Bee Section 1 TOEIC Vocabulary

 ประกาศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 -4 ดำเนินการสอบ ที่ยังไม่ได้สอบ Progress Test

 ด่วน เรื่อง Tell Me More นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

 รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

 ขอให้นักศึกษางดจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 บทความวิชาการภาษาอังกฤษสุดยอดตัวแปรของชีวิต

 บทความวิชาการ รายวิชา 196-344 Public Human Resource Planning and Policy Making

 ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาคฤดูร้อน NIDA SUMMER CAMP

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการคณะรัฐศาสตร์

 ด่วนให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ทุกคนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เป็นตัวแทนประกวดสุนทรพจน์

 ด่วน งานทะเบียน คณะรัฐศาสตร์ ขอพบนักศึกษา

 งานทะเบียนคณะรัฐศาสตร์ ขอพบนักศึกษา

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9

 ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าใช้งานTell Me More

 แจ้งผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 55 คณะรัฐศาสตร์

 แจ้งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปี 4 คณะรัฐศาสตร์

 ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและพบปะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50-54 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยด่วน

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่ไม่มีวิชาโท ให้มาติดต่อด่วน

 ด่วน ให้นายพงศ์พันธุ์ อดุลรัส เอกการปกครองท้องถิ่น ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะรัฐศาสตร์

 การเลือลงทะเบียนเรียนเกี่ยวกับวิชากีฬา

 ประกาศให้นักศึกษางดจัดกิจกรรมทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 57

 กำหนดวันเปิดขปิดบริการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 58

 ขอให้นายณัฐดนัย สุขคง นักศึกษาสาขา IR ปี 2 มาพบเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ด่วน

 ประกาศ ขอให้นักศึษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 3 คณะรัฐศาสตร์ มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 ประกาศผลสมัครวิชาโทของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี 57

 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

 วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครวิชาโท

 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Programm

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครวิชาโท

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครวิชาโท

 คณะรัฐศาสตร์ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา

 ความน่าสนใจของรายวิชา 196-331 แนวคิดเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ

 ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน IISN ณ UMK รัฐกลันตัน มาเลซีย

 รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย (UMK)

 ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557

 คณะรัฐศาสตร์ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนด่วน !!!

 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลรับสมัครทุนการศึกษา

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"

 ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล ประจำปี 57

 บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก Study Plus

 ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม

 ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557

 การจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"

 ด่วน เรื่อง Tell Me More นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศรายชื่อและลำดับการเข้าฟังการใช้งานโปรแกรม Tell Me More นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2557

 การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

 รับสมัครพิธีกร งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22

 โครงการ "TISCO Young Financial Planner Camp"

 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับ น.ศ.สัญชาติไทย

 ขอให้นส.สุชันดี มูหาหมัด มารับเอกสารการขอย้ายคณะ

 ขอให้นักศึกษามารับเอกสารที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

 ขอให้นักศึกษามารับเอกสารที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

 ให้นักศึกษามารับใบรายงานผลการศึกษาที่ร่วมลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ขอให้นายฐาปนัท เลิศสิงห์ถาวร มารับเอกสารการขอย้ายคณะ

 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

 แก้ไขกำหนดวันเปิด-ปิดบริการหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 57

 ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ SEED 2014

 ขอให้นายมนตรี หมานหมีน มารับเอกสารการขอย้ายคณะ

 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

 เรื่องอัตราค่าบริการและการขอใช้สถานที่และห้องประชุม อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาติดตามข่าวสาร ได้จากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

 สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท

 สถานทูตอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์ทุน KBN ในระดับปริญญาโท

 ให้นัศึกษามารับเอกสารการย้ายสาขาวิชาโทที่เจ้าหน้าที่งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์

 ขอให้นักศึกษามารับเอกสารที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

 นักศึกษาปีที่ 4ที่ลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตร

 โครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Summer UK)

 บริษัท PIXXOR (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการ SEED 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 ขอให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนด่วน!!

 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปี 2557 ครั้งที่ 2

 ประกาศขยายเวลาสอบ Placement Test (TELL ME MORE)

 ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ดำเนินการเข้าทำแบบทดสอบ Tell Me More ภายในวันนี้

 ขอเชิญ นศ.คณะรัฐฯปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม-จีน

 ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศสอบ Placement Test โปรแกรม TELL ME MORE

 ด่วน!ก่อน 16.00 น. วันนี้ ให้ นศ.คณะรัฐฯ มารับ License TELL ME MORE ณ ห้อง 14103 ศูนย์คอมฯ

 ประกาศด่วน!!ตารางเวลารับ License โปรแกรมTELL ME MORE สำหรับ นศ.รัฐศาสตร์

 ประกาศด่วน!!ตารางเวลารับ License โปรแกรม TELL ME MORE สำหรับ น.ศ.รัฐศาสตร์

 ประกาศด่วน!!ตารางเวลารับ License โปรแกรม TELL ME MORE สำหรับ น.ศ. รัฐศาสตร์

 ประกาศด่วน !! ตารางเวลารับ License โปรแกรม TELL ME MORE สำหรับ น.ศ. รัฐศาสตร์

 ประกาศด่วนสำหรับ นศ.รัฐฯปี3 เอกท้องถิ่น ที่ต้องการใช้โปรแกรม TELL ME MORE พัฒนาภาษาอังกฤษ

 ประกาศ !! อนุญาตให้ นศ. ปี 4 และ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 56 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศฯ

 ประกาศ !! เรื่อง ให้นักศึกษางดจัดกิจกรรมทุกประเภท

 ขอให้ น.ศ.รหัส 54 คณะรัฐฯทุกคนตรวจสอบราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (AEC) Camp 2014

 ขอให้นักศึกษารหัส 54 ทุกคน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประกาศจะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557/2558

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

 ประกาศ!!!โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.อ. กับ มหาวิทยาลัยใน ส.จีน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

 การรับนักศึกษาวิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2556

 ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

 ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

 รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประจำหอพัก ปีการศึกษา 57

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program"

 ประชาสัมพันธ์ทุน Technology Grants

 ด่วน!ขอให้ นศ.ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ดำเนินการสมัครวิชาโทให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 ธ.ค. 56

 ประกาศรายชื่อ นศ. ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/56

 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2557

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

 เชิญร่วมประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ และร่วมชมนิทรรศการในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

 ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารสำหรับนักศึกษาที่เกิดในปี 2536

 คณะรัฐศาสตร์รับสมัครทุนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

 ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศรับสมัครโครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 12

 ขอเชิญนักศึกษา องค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที

 รับสมัครชิงทุน Global Undergaduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 57

 สถานฑูตออสเตรเลียประกาศชิงทุน Online Competition "Win your Future Unlimited"

 โครงการ Work&Travel

 ประกาศ!!!ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสต์ประเมินการสอนของอาจารย์

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 ประกาศเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarships

 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 ขอเชิญนักศึกษา ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนกันยายน 2556 วาระพิเศษ

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอขยายระยะเวลาโหวตคลิปวีดีโอ

 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล "กำหนดจัดโครงการอบรมประจำปี 2556"

 Education Studio จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 3 (ด้านภาษาอังกฤษ)

 ATI Asia จัดโครงการ " English Camp in October 2013, Penang Malaysia"

 ECE จัด"โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง"

 ประกาศนักศึกษาชั้นปี 1 คณะรัฐศาสตร์ ทุกเอก เข้ารับการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์

 ประกาศนักศึกษาชั้นปี 1 คณะรัฐศาสตร์ ทุกเอก เข้ารับการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สิงห์น้ำเงินร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเรา

 ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธืระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สมัครแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2556

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความร่วมมือประชาคมอาเซียน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556

 Universiti Malaysia Kelantan ประชาสัมพันธ์โครงการ SEED 2013

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันพุธคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องจุดประกายคณะรัฐศาสตร์

 เปิดบริการแล้วสำหรับ บอร์ดเกมส์สิงห์น้ำเงิน คาเฟ่

 รับสมัครทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ด่วนที่สุด

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด สิงห์น้ำเงินสื่อสาร สร้างสรรค์ผ่านสื่อ

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปีสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

 ขอเชิญนักศึกษา ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556

 แจ้งผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 56 ครั้งที่ 1 และประกาศทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ

 วันสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สำหรับ นศ.ปี 1 รหัส 56

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านตรวจสอบชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (ชั่วโมงวิชาการ 2 ชั่วโมง)

 ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

 ขอเชิญนักศึกษา ตัวแทนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556

 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (รหัส 53)

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจยื่นเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 ขอเชิญประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการสาขาวิชา รหัส 55xxxxxxxx เข้าร่วมโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 เปิดสอน Summer ในรายวิชา 196-308 ประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัฒน์

 ขอเชิญองค์กรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำดือนมีนาคม 2556

 สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ " 2013 Indonesian Arts and Culture Scholarship "

 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม. มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม " โครงการค่ายเยาวชนแตกมัน(ส์) สันติริอ่านการเมือง รุ่นที่ 2 "

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2

 นโยบายการเรียนการสอนในคณะรัฐศาสตร์ เน้น

 ประกาศรับนักศึกษาเรียนวิชา 196-401 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 โครงการกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับนักพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ขอเชิญองค์กรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำดือนกุมภาพันธ์ 2556

 ขอให้นักศึกษางดจัดกิจกรรม

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 English Camp 2013 ร่วมกับ Ball State University สหรัฐอเมริกา

 Cultural Exchange Program

 English Camp 2013,Penang Malaysia

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์แบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 2 (ชั่วโมงวิชาการ 6 ชั่วโมง)

 ขอขอบคุณนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เขียนชุมชนกับ ญิบ พันจันทร์

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนัดพบแรงงานคาราวานอาชีพ 56

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามรอยวิถีชุมชน

 ขอเชิญประชุมผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษา

 ขอเชิญผู้สนใจทกท่านเข้าร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเนื่องในวันคริสต์มาส

 ขอให้นักศึกษารหัส53xxxxxxxxที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการให้ครบตามกิจกรรมเสริมหลักสูตร100ชั่วโมง

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 53 ทุกคน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานราชการในสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

 สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2556

 ขอเชิญสโมสรนักศึกษารัฐศาสตร์ ประธานชั้นปี 3,2,1 ประธานวิชาเอกทุกสาขา ทุกชั้นปี

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์แบ่งปันความรู้ (ชั่วโมงวิชาการ 10 ชั่วโมง)

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุน โครงการรับนักเรียนทุนการศึกษาเพื่อจูงใจ (เพิ่มเติม 55)

 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555

 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ (รหัส 52)

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมรับชมการแข่งขันประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ขยายเวลารับสมัครการประกวดแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ม.ธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555

 วัน-เวลาทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับชั้นปีที่ 1 รหัส 55

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตร และ ม.อ.วิชาการ 55 (ชม.กิจกรรม 12 ชั่วโมง)

 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน" (ชม.กิจกรรม 4 ชั่วโมง)

 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 55 เพื่อรับทุนจูงใจต่างพื้นที่

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและ(ชมการแข่งขัน) ตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม PSU SPEECH CONTEST 2012

 รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 2)

 กำหนดวันทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับชั้นปีที่ 1 รหัส 55

 รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ jiangxi Normal University (JXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2555

 ขอให้นักศึกษาที่สมัครทุนกิจกรรมเด่นเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

 งานกิจการนักศึกษาขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

 รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขกิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป

 งานสหกิจศึกษาเปิดคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ กงสุลปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 อัตรา

 รายชื่อนักศึกษา รหัส 52xxxxxxxx ที่ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมยังไม่ครบตามหลักสูตร 100 ชั่วโมง

 ขอเชิญสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประธานชั้นปีและคณะกรรมการชั้นปี 4,3,2

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 52xxxxxxxx ทุกคน ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 100 ชั่วโมง

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องขวัญจุฑา ๑ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

 ประกาศถึงนักศึกษารหัส 51 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

 ขอเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา ในงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ วันดอกไม้บาน

 ประกาศ เชิญนักศึกษาปี 3 หรือนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์

 ประกาศ เชิญนักศึกษาปี 1 เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชีวิต การเรียนรู้ และความสุข

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบลวดลายสกรีน (เสื้อยืด)

 ขอเชิญนักศึกษา รหัส 51 ทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาโทคณะอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2554

 ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา196-322 ทฤษฎีการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาโทคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

 ด่วน นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน

 ขอเชิญนักศึกษาประธานและคณะกรรมการชั้นปีที่ 1,2,3 ประธานวิชาเอกและคณะกรรมการทั้ง 4 เอก ชั้นปีที่ 1,2,3 ตัวแทนนักศึกษา กลุ่มนักศึกษาอิสระ ชุมนุมนักศึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดกลอนสุภาพ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2555

 ประกาศนักศึกษาที่เรียนวิชา 196-204 กฎหมายเบื้องต้นของอาจารย์พิชิต เบญระเหม

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 196-323 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy)

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียนวิชาโท

 ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ในการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน 2555

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 52XXXXXXXX ทุกคนตรวจสอบชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

 ขอเชิญคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการชั้นปี3, 2, 1

 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในสถานศึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ

 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Talk Show

 ข้อสอบปลายภาควิชา 196-319 (Take Home Exam)

 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 ประกาศถึงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ลงเรียนรายวิชา 196-413 กับอาจารย์ฮาฟีส สาและ

 ประกาศถึงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ลงเรียนรายวิชา 196-315 กับอาจารย์ฮาฟีส สาและ

 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายฃื่อตนเองกับสถานประกอบการโดยด่วน

 ประกาศจากรายวิชา Diplomatic History (196-319) อาจารย์อาฟีส สาเละ

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2554

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Isuzu Community

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อ

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 51 ตรวจสอบชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2554

 ประกาศวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน 196-411 (ดร.กฤช คมสันต์) สอนวันที่ 13 สิงหาคม 2554 (ปกติ)

 ประกาศวิชาทฤษฎีการแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์ 196-307 สอบกลางภาควันที่ 13 /08/54 เช้า ช่วงบ่ายสอนชดเชย

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านร่วมส่งบทความเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเผยแพร่บนเว็ปไซต์คณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโต้วาที

 ขอเชิญนักศึกษาผู้เข้าใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดนัดการเรียนรู้สู่การคลี่บานจากภายใน

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

 คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554

 คณะรัฐศาสตร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการStudy Abroad Course to Thailand ระหว่างวันที่ 13-15 มิย 54

 ประกาศนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากค้างชำระเงินกู้

 โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 ระบบขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ระบบใหม่)

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 ประกาศเรื่องกิจกรรมทัศนศึกษาชายแดนไทยมาเลเซีย รายวิชา 196-321 และ 196-427

 งานสหกิจศึกษาขอแจ้งข้อมูล 4 เรื่อง ได้แก่ ปฏิทินงานสหกิจศึกษา ,รูปแบบของโครงงาน,แบบฟอร์มงานสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ และ ขั้นตอนอื่นๆของงานสหกิจศึกษา

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1,2,3

 ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ยื่นคำร้องขอใบประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่เลือกลงเรียนวิชาโทกฎหมายอิสลาม

 การเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 คลินิกให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 คณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ขอขอบคุณนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2

 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาโทคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 รายชื่อนักศึกษารหัส 50 ที่ไม่ผ่านโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม)

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศรายวิชา 196-405 การวิจัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชยแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ Leadership Development Program

 การสมัครเรียนวิชาโทของคณะต่างๆ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ประกาศจากงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจทุกคน

 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2553

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาวชนพหุปัญญา

 ประกาศผลการแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย

 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์คณะรัฐศาสตร์เปิดให้บริการแล้ว

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ไปจัดกิจกรรม ฟุตบอล (Raya cup) วันที่ 11-12 ก.ย. 2553

 การเตรียมตัวของบัณฑิตในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญาญาบัตร

 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ รายงานตัวและซ้อมย่อยวันที่ 8 กันยายน 2553

 กำหนดการวันรายงานตัวของบัณทิตมุสลิมเพิ่มเติมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552

 ประกาศนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการ

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการเกี่ยวกับจิตตปัญญาอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย กิจกรรม: เยาวชนจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตนักศึกษาสู่สากล

 พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2553

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( PSU-UMK English Camp 2010)

 ขอเปลี่ยนแปลงวันรับทุน จากวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เป็นวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา เรื่อง ทรานสคริปต์กิจกรรม

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เพื่อเป็นสต๊าฟโครงการ อปท

 ประกาศให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50 เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแผนดำเนินการสหกิจศึกษา

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(โรดโชว์)

 ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกองค์กร เข้าร่วมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา

 วิชาสัมมนาแนวความคิดการเมืองไทย 196-408 เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน

 ประกาศปิดรายวิชา 196-309

 รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจ จำนวน 5 คน (สมัครเป็นทีม)

 ประกาศถึงนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทรัฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 49xxxxxxxx ลงมา

 การลงทะเบียนเรียนวิชาโทของคณะรัฐศาสตร์

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

 ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 %

 แจ้งเปิดสอน 428-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)

 สหสาขาวิชายุโรปศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2553

 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอนเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัย สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 196-302 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

 ประกาศโครงการพหุวัฒนธรรมฯ

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจส่งประกวดเรียงความ ในหัวข้อ

 ขอเชิญนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เชิญประชุมวาระพิเศษ

 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

 ประกาศเชิญชวนร่วมงานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ในวันอาทิตย์ 28-2-2553 (จะได้ชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม)

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษา 2553 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะขึ้นปีที่ 3)เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ

 ประกาศผลการแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ

 ประกาศผลการแข่งขันประกวดแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

 ประกาศผลการแข่งขันโต้วาที เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2552

 ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา ใน หัวข้อ

 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.รุ่นที่ 5

 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมรับชม และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักศึกษาในการประกวดแข่งขัน

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 สรุปจำนวนชั่วโมงวิชาศึกษาทั่วไป (60 ชั่วโมง) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา และโครงการ

 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับประกาศนียบัตร จากโครงการจัดตั้งเครือข่ายรักษ์สุขภาพ ม.อ.ปัตตานี

 ขอเชิญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง รับชมการประกวดแข่งขัน

 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมส่งบทความ

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ทุกท่านตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

  ด่วนๆ การยกเลิกการลงพื้นที่ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓

 ด่วนๆ ประกาศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ แจ้งผลการสมัครวิชาโทที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2552

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ในหัวข้อ

 บสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมแข่งขันประกวดแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมรรถนะบัณฑิตให้ประกอบธุรกิจเองได้ รุ่นที่ 8

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวด

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวประชาธิปไตย ประจำปี 2553

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 15.30

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการแนะแนวสัญจร วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย) แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ประกาศ วิชา 196-204 (ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย) สอบวันที่ 10 มกราคม 2553 เวลา 9.30.12.30 น.ห้อง 19101

 งานสหกิจศึกษา รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50 เข้าร่วมโครงการ

 เชิญชวนศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ เสนอชื่ออาจารย์ผู้เป็นที่รัก ชื่นชม ศรัทธา

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ผลการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2552

 คณะรัฐศาสตร์ ขอแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ในคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550 - 2552

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ด่วนๆ ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปี กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว (ผ่านเว็ปคณะฯ) ภายใน 30 พ..ย. 52 นี้

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 ประเภททุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน

 ขอให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 50

 ประกาศวิชาวรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์

 ประกาศจากงานวิชาการ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสมัครวิชาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ประกาศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน

 ประกาศการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 แนวทางการดำเนินการชุมนุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ วัน เวลา สถานที่ สอบ

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา

 ด่วนๆ ประกาศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกชั้นปี

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษา เรื่องชุดครุย

 ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ฝึกงานช่วงซัมเมอร์

 สำหรับนักศึกษาที่สนใจ power point ของงานปัฉฉิมนิเทศ วันที่ 12 กย 2552

 ขอเลื่อนวันสัมมนาหลังฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 รับสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ

 โครงการปัจฉิมนิเทศ

 ถึง นักศึกษา รหัส 50

 ถึง นักศึกษาชั้นปี 4 ที่ฝึกงานช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน

 รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระหว่างช่วงปีการศึกษา 2552- 2553

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 ประกาศสัมภาษณ์ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ประจำปี 2552

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 ขอพบนักศึกษาผู้สมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน

 ประกาศถึงนักศึกษาปี3 รหัส 50

 ประกาศเรื่องการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 การจัดสรรทุนการศึกษา

 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ

 รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

 ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ International Islamic Studies