PR /Job News

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2592 จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382 (แขนงวิชาการปกครอง) จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2592

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้ารงานประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 การรับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (TCAS2) ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2592

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2592 ครั้งที่ 7/2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2592

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476

 ขอเลื่อนการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476

 ขอเชิญบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มาซ้อมย่อยและรายงานตัว

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญยาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 0476

 Programs for the 1 st Cycle of UMAP Multilateral Student Exchange.

 ประชาสัมพันธ์ แก่คณาจารย์และบุคคลากร EC-Council Masterclass

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2592 ครั้งที่ 6

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3355 ครั้งที่ 3

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2592

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3355

 รายละเอียดและสถานที่สอบ ต.นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 0476

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3355 ครั้งที่ 2

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศไม่มีผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3355 ครั้งที่ 1

 คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1515 ครั้งที่ 3

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 ประกาศมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

 โครงการศึกษาดูงานและสัมมนามอบหมายงานรัฐสัญจร(POL-SCI On Tour

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

 คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355 จำนวน 1 ตำแหน่ง

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 อัตราเลขที่ 1515

 หอการค้าไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2019

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515 ครั้งที่ 2

 การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

 ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ ผู้สนในทั่วไป เข้าฟังการบรรยายสาธารณะเรื่อง บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย (กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์): ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้

 ขอเชิญนักวิชาการนักวิจัยและผู้สนในทั่วไปเข้าฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ประสบการณ์การวิจัยด้านมุสลิมศึกษาและมานุษยวิทยาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกมุสลิม

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

 ประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่1

 คณะรัฐศาสตร์ ประการผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกนายอำเภอ

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ Tell Me More Placement Test

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 2266

 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2561

 ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2266

 การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องปี 1 รหัส 61

 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355

 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 (TCAS ) ประจำปีการศึกษา 2561

 เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS

 คณะรัฐศาสตร์จัดสรรทุนแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3355

 ปฏิทินการรับนักศึกษา รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

 ประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดโลก ASEAN in Brunei

 คณะรัฐศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 1 อัตรา

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

 ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ PSU TEST และ Achievement Test โปรแกรม Tell Me More

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมร่วมการฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5

 ประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้

 ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินโครงการรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษา โดยวิธีพิเศษ (โควตา)

  ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษา โดยวิธีพิเศษ

 คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม)

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เรื่องการสอบ Progress Test โปรแกรม Tell Me More

 คณะรัฐศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

 คณะรัฐศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานเทคนิค คณะรัฐศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค

 ขอให้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าไปทำแบบแบบสำรวจตนเองของบัณฑิต

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Campus Challenge 2017

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6

 รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปีที่ 2

 ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58-59 สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More

 การจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค

 ประกาศการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ASEAN Camp for Friendship 2017

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การดำเนินการยื่นเอกสารขอแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

 8th University Scholars leadership symposium 2017 @ United Nations Thailand

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนซะกาต

 การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

 ประชาสัมพันธ์การใช้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจขอรับการสนับสนุน "สมุดบันทึกแลคตาซอย" 2017

 ประกาศจากงานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 โครงการ Leadership Development Program

 ประกาศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 -4 ดำเนินการสอบ ที่ยังไม่ได้สอบ Progress Test

 การลงทะเบียนเรียนรายวิชากีฬา รหัส 281 -xxx ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Student Exchange Program ประจำปี 2560

 ประชาสัมพันธ์ทุน Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS)2017

 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม

 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2017

 ด่วน เรื่อง Tell Me More นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 กำหนดการใช้งานโปรแกรม Tell Me More และการสอบ

 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนานาชาติ

 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

 ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์

 ด่วน! ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Embassy of Japan BKK

 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกัลยาณิวัฒนา

 รับสมัครบัณฑิตอาสา มอ. รุ่นที่ 12

 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2016

 ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Future Leaders Summit AFLES 2016

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ University of Auckland English Language Academy

 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการรับนักศึกษาเข้าพักในหอ

 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันเปิด-ปิด บริการหอพัก

 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลื่อนวันปิดหอพักนักศึกษา 2/2558

 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการหอพักภาคฤดูร้อน

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย KNB

 ทุน NTU CoM Innovation & Entrepreneurship Summer Program

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Fotum

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา และเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

 ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเกาหลี

 ทุนการศึกษารัฐบาลจีน

 โครงการ"เปิดโลก ASEAN in Myanmar"

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 ประชาสัมพันธ์ โครงการ เปิดโลก ASEAN in Myanmar

 มหาวิทยาลัยยูนานรับสมัครเพื่อชิงทุนการศึกษา ระดับ ป.โท และ ป.เอก

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 การสมัครวิชาโท จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ

 การสมัครวิชาโท จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประเทศอินเดีย

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ ม.ธรรมศาสตร์ 2/2558

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2/2558

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 กำหนดการรับบัตรและสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดูแลสวน

 ผลการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฎิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับการทดสอบจ้างเหมาบริการดูแลสวน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครเพือจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดูแลสวน จำนวน 1 คน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2559

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 15 และขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558

 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตาม โครงการรับนกศึกษาโดยวิธพิเศษ (โควต้า) เพื่อเข้าศึกกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2559

 ขอเชิญส่งการแสดงเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 "โสร่งอาเซียน เฟสติวัล"

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ International Islamic Studies Networking รุ่นที่ 8

 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2558

 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Thai-Malay Cross Border Student Mobility 25-31 2015

 คณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อวัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคงทนถาวร (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)

 The 6th International Conference on Local Government

 International Internship Scholarship Program at IBI Darmajaya, Lampung, Indonesia

 รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาระดับ ป.เอก/วุฒิบัตร ภายในประเทศและป.เอก ต่างประเทศ

 ขอความร่วมมือนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพฯ

 โครงการ Gen A พลังพลเมือง : อ่านเปลี่ยนเมืองปีที่ 1

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Gender Equity across Culture"

 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

 ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบฯ ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบฯ ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาช่วยงาน คณะรัฐศาสตร์

 เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 58

 ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ "เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมังไม่ใช่ซาไก"

 ทุน Short-term Visits Scholarship ประจำปี 58-59

 โครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ตัวอย่างของ ม.อ."ฯ

 งานนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่

 การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558

 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 58

 การประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษา" ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 Thai Qualification Register : TQR

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการฯ"

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร

 โครงการเงินกู้ยืมสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี 2558

 โครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2558

 โครงการกองการเจ้าหน้าที่พบวิทยาเขตปัตตานี

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบฯ ปีการศึกษา 2558

 การส่งผลงานทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ ฉบับนิสิต นักศึกษา

 ขอเชิญเข้าร่วมค่ายการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน (ISAGA Summer school 2015)

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเเละเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การเรียนรู้ (Active Learning) หัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้"

 โครงการประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิชาการ(ปขมท.) ประจำปี พ.ศ.2558

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเเละเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558

 รับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีน ปีการศึกษา 2558-2559

 ขอเชิญส่งบทละครวิทยุเข้าประกวดโครงการ 100 ปี ชาตกาล "เเก้วฟ้า" รัตนศิลปิน

 รับสมัครนิสิตใหม่ระดับ ป.โท เเละ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2558

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2558

 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสื่อรณรงค์ โครงการรณรงค์ป้องกันการกระทำผิดวินัยนักศึกษา

 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบ

 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Programm

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่องสิทธิชุมชน ตอน "รัฐในฐานะผู้พิทักษ์หรือละเมิดสิทธิ"

 คณะรัฐศาสตร์ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา

 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระมัธยมฯ/อุดมฯ (ระดับชาติ)

 การประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ ฉบับที่ 30,3132/57

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ ฉบับที่ 34/57

 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการและการใช้ห้อง อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร

 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

 ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก บริษัท อัลฮิจเราะห์

 การอบรมการทำผลงานทางวิชาการประเภทวิจัย เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

 การรับสมัครนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากร ม.อ. เพื่อเข้าศึกษาต่อ ร.ร. สาธิตฯ ประจำปี 58

 ม.ธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

 รับสมัคร นศ. ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ประจำปี 58

 International Conference on "Research for Social Devotion"

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 58

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ

 โครงการประชุมวิชาการ "ปอยปัญญา"

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558 และขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "ปัญญาชนอาเซียน"

 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

 ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

 ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

 ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน IISN ณ UMK รัฐกลันตัน มาเลซีย

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ปีการศึกษา 2558

 รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย (UMK)

 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง

 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 คณะรัฐศาสตร์ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนด่วน !!!

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

  มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลรับสมัครทุนการศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ปีการศึกษา 2558

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล

 รับสมัครทุน ก.พ. เพื่อไปศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

 ประกาศ ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

 การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 บริษัทโตชิบา ประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

 ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 57

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ "แผนกลยุทธ์และหลักสูตร" Mini_UKM ครั้งที่ 10

 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน"

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ \

 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ประจำปีการศึกษา 2558

 ขอขยายระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม

 การจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ปีการศึกษา 2558

 ด่วน เรื่อง Tell Me More นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 การเฝ้าระวังชุมชน ม.อ.ปัตตานี พ้นภัยจากเชื้อไวรัส "อีโบลา"

 การารับสมัครสมาชิกวารสาร Journal of Materials Science and Applied Energy (JMSAE)

 ขอเรียนเชิญร่วมออกร้านนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองธุรการ งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.

 ขอเชิญร่วมอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

 ขอเชิญร่วมอบรมกฎหมายทางชีวภาพที่นักวิจัยควรรู้:คุ้มครองพันธุ์พืช

 เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารสมาคมเพศวิถีศึกษา"

 ขอเชิญส่งการแสดงเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22

 การเสนอแนวทางในการวางแผนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

 การดูแลกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ต่อต้าน คสช.

 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

 ขอเชิญชวนร่วมประกวดบทกลอน เนื่องในวัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ม.ขอนแก่น

 เสนอบริการงานพิมพ์ทางวิชาการ

 ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้คิดเป็น"

 การจัดบรรยายทางวิชาการครบรอบ 10 ปี ของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

 รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright

 ขอเชิญประกวดคลิปวีดีโอ "รณรงค์การต่อต้านละเมิดสิทธิมนุษยชน"

 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาช่วยงานประชุมวิชาการนานาชาติ CCPP 2014

 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "University Engagement and Social Enterprise ..."

 ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"

 ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557

 The 3rd International Conference Language, Society and Culture in Asia Contexts 2014 ....

 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "กรุงทไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557

 ทุน Technology Grants

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Smart Notebook Sympodium

 ขอมอบวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning

 ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา

 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum iนที่ 53, 54

 Yunnan International Education Exposition

 ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้ลงใน สารม.อ.

 คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 ข่าววิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 013/2557

 รับสมัครนักศึกษาช่วยงานประชุมวิชาการ CCPP 2014

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ปีการศึกษา 2557

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ประจำปีการศึกษา 2557

 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ

 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53, 54

 การประกวด Logo งาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014"

 Yunan International Education Exposition

 การประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

 ขอความร่วมมือในการใช้ Logo และ Theme ในการจัดกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2557

 หลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและผู้ให้บริการดูแลสวน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา)ฯ ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับการทดสอบบริการรักษาความปลอดภัยและบริการดูแลสวน

 ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 (ทุนการศึกษาภาษาจีน)

 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 ม.อ. ขอเชิญร่วมประชุม ปขมท. ประจำปี 2557

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บาติกมัดย้อมสร้างสรรค์"

 การประชุมวิชาการนานาชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนแบบตั้งคำถามทำอย่างไร ?"

 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป เรื่อง "เปิดโลกกว้าง ทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป"

 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

 ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการดูแลสวน

 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาม่าน ประตู/หน้าต่าง

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควต้า)ฯ ประจำปีการศึกษา 2557

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Philanthropy Studies and Nonprofit Management for Sustainable Development in Thailand

 การสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน

 โครงการอบรม "อยุธยาศึกษา : ทวารวดีศรีอโยธยา ตลาดวิชาสำหรับครู - อาจารย์"

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 32

 Yunnan University เปิดรับสมัครชิงทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2557

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ม. เชียงใหม่

 การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

 โครงการเปิดพื้นที่ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

 ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CCPP

 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ม.อ. ปัตตานี กลั่นความรู้จากงานวิจัย มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

 ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

 ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

 ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 25

 โครงการศึกษาดูงานการสานเสวนาระหว่างวัฒนธรรมด้านสันติศึกษา สาธารณรัฐตุรกี

 การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกอย่างไรให้โดนใจวัย Gen Y"

 Burapha University International Conference 2014

 ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10"

 ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับ ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 57

 The 2014 Scholarship Awards for Bachelor's Studies Thailand's Education Hub for ASEAN Countries

 ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 57

 ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 1"

 ศูนย์คริสตัลเลสิก (ม.อ.)

 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ

 รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

 สินเชื่อเรียนต่อต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทย

 หลักสูตรการอบรม สำนักส่งเสริมการศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์

 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าการลงทุน ประจำปีงบฯ 57 ภาคใต้

 ประชาสัมพันธ์การเปิดรายวิชาอาเซียนศึกษา (001-101)

 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 ม.ศิลปากร

 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

 วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2557

 การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

 การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 32

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 57 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน"

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อม่านประตู/หน้าต่าง

 รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ตึกคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ร่วมล้างบ่อและเก็บขยะในคลอง ตึกคณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICTOM)

 ขอเชิญร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

 ประกาศด่วนสำหรับ นศ.รัฐฯปี3 เอกท้องถิ่น ที่ต้องการใช้โปรแกรม TELL ME MORE ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

 ขอความร่วมมือให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 11

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ"

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงาน MU Research Expo 2013

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557

 เชิญร่วมศึกษาดูงาน "จุดเด่นอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี"

 เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "University Social Enterprising: Recflections from the U.K. Visit"

 ประกาศ!!เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์สื่อการเรียนรู้"

 รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 57-58 ให้แก่น.ศ.ไทย ป.ตรี-เอก และทุนวิจัยระดับป.เอก

 ประชาสัมพันธ์การจัดโปรแกรมศึกษา/ฝึกอบรมใน 4 หัวข้อ ตามที่แนบ

 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (พื้นฐาน) ครั้งที่ 5

 ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557

 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศ!!รับสมัครบัณฑิตอาสา นักพัฒนาสุขภาวะชุมชน รุ่นที่ 10

 ประกาศด่วน !!! ขอให้ น.ศ.ทุกคนที่เรียนวิชา 196-323 เศรษฐศาสตร์การเมืองฯ ให้เข้าฟังการบรรยาย

 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะรัฐศาสตร์

 ขอเชิญร่วมกราบนมัสการพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติ "บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 ขอเชิญจัดส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สีขาว ปีที่ 4 ประจำปี 2557

 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 57

 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6

 เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557

 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557

 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Lifelong Learning Hub

 การสัมมนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกในศตวรรษที่ 21"

 ขอเชิญชวนส่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือ "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ประกาศรับสมัครงาน

 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 57

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6

 โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10

 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์การเมือง ประจำปีการศึกษา 2556 ตอน การเมือง"นอกกะลา"

 คณะรัฐศาสตร์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จานวน ๑ รายการ

 สำนักพิมพ์ Sage Publications เสนอขายหนังสือใหม่ทางด้านรัฐศาสตร์

 Asia Foundation กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Asia Development Fellows ...

 เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา" รุ่นที่ 18

 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

 เชิญรับฟังการแนะนำการสืบค้น E-book ผ่าน Smart Phone's Application

 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 56

 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

 รับสมัครอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 แจ้งเลื่อนการจัดงาน AEC Biomedical Innovation Forum 2013

 ขอเชิญร่วมงาน "สัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11"

 ประกาศผลการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์

 ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2557

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "ทศวรรษหน้ากับอาเซียน" (ASEAN THE NEXT DECCADE)

 ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยาย "บนวิถีแห่งการต้านคอร์รัปชั่น"

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557

 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2557

 ประกาศรับสมัครทุนอีราสมุส มุนดุส

 ขอเชิญประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู

 เชิญประกวดตราสัญลักษณ์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

 สาบันพระปกเกล้ารับสมัครการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5

 คณะนิติศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

 โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15

 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม"

 เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่มนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "Professionalizing Evaluation in Thailand"

 ประกาศแจ้งเตือนจากโครงการ"หนึ่งใจ...ให้สวัสดิการ"ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตร

 ประชาสัมพันธ์โครงการทุน EMMA East 2014

 สำนักวิทยบริการเชิญร่วม"กิจกรรมรวมพลังรักษ์ ม.อ. ทิ้งขยะให้ถูกที่...ดีที่สุด"เนื่องในวันมหิดล

 เชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 20 " มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก"

 เชิญร่วมงานสัมมนา IBM SPSS Family : Predictive Analytics Solutions

 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีและร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

 ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ

 ขอเชิญร่วมการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 31

 การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 31

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556

 หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอียิปต์

 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ

 เชิญชวนเขียนบทความในหัวข้อ The Culture and HR Development

 สถาบันสิทธิฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556

 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์

 เชิญร่วมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556

 ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ

 ขอเชิญชวนร่วมประกวดบทกลอน เนื่องในวัน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ นิด้า ประจำปี 2556

 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่9

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

 ขอเชิญร่วมงานและเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย PSU - USM

 โครงการ Learning Innovation on Science and Technology 2014:ICLIST 2014

 Universiti Malaysia Kelantan ประชาสัมพันธ์โครงการ 2013 International Kelantan British Debate Tourenament

 คณะมนุษย์ฯ ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ " สถาบันการศึกษากับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ"

 การประชุมสัมมนาวิชาการและสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ

 ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการนานาชาติ

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศรับสมัครงาน

 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยครั้งที่9

 ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

 ขอเชิญร่วมงาน National e-Learning Seminar and Workshop 2013

 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอซีย

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"ลุ้นจุดจบคดีปราสาทพระวิหาร สู่เป้าหมายความป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน"

 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS@PSU สำหรับอาจารย์

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556"

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัย"

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5

 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7:บูรณาการศาสตร์และศิลป์"

 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด การเขียนข้อเสนอโครงการประดิษฐ์คิดค้นฯ

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

 มอ.รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556

 ขอเชิญร่วมออกร้านนิทรรศการในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 21

 ประชาสัมพันธ์สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่"

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ"The Wisdom for Social Development"

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการโครงการ "PBL Teaching Method for 21st Century Classroom"

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง"การผงาดขึ้นของจีนในศตวรรษที่21:โอกาสและความท้าทาย"

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังปฐกถาทางเศรษฐศาสตร์

 ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายมหาชน เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "The Asian Conference on Arts and Cultures 2013"

 รับสมัครสอบชิงทุน

 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ "วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 3"

 ทุน Technology Grants

 ขอร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมอาเซียนกับเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 2

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 ขอร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. สกอ. และมหาวิทยาลัยในอเมริกา"

 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการในหน่วยงานภาครัฐ"

 ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 7

 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปวส.สมัครเข้ารับทุนวิจัย

 ขอเชิญนักวิจัยสมัครเพื่อรับทุนวิจัยจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและแปลงเป็นทุน

 ขอเชิส่งข้อมูลการวิจัยที่สำเร็จแล้วเพื่อเผยแพร่

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4

 รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนมัธยมในภาคใต้

 มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศให้ทุน 180 ทุน

 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "บทสนทนาในห้วงยามแห่งการเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน"

 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องบรรยาย จำนวน 3 รายการ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะรัฐศาสตร์

 สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยประกาศรับสมัคทุนระดับ ป.โท "Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship"

 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 51 52

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International HR Conference 2013

 รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2556

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

 รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทย

 งานประชุมวิชาการระดับชาติICADA ครั้งที่ 2 ปี 2013 หัวข้อ Green Society Governance and Competiitiveness

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยำเขตปัตตานี

 คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 อัตรา

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียน: จากไทย สู่ สปป.ลาว

 รับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทย

 ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารผ่านเว็บไซต์

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 30

 ขอเชิญอาจารย์และบัณฑิตศึกษาส่งบทความทางวิชาการเข้าตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556

 ประชุมวิชาการ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา

 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามประกาศให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-เอก

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ HEA แห่งสหราชอาณาจักร

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมผ้าปักของไทย

 ขอเชิญบัณฑิตรัฐศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 40 ปี สันติประชาธรรม สู่ 1 ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ส่วนภูมิภาค

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอกรัฐบาลอินเดีย

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ

 เชิญเข้าร่วมสัมมนา"บทบาทประเทศไทยบนเวทีการค้าโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ปัจจุบันและอนาคต"

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นสากล

 ขอเชิญร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง"Death Penalty"

 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ Study in Australia

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Public Training Couse"

 รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม" วิทยุรัฐสภา...พบเยาวชน "

 ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการประวัติศาสตร์ปาตานี และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย

 การประชุมวิชาการระดับชาติ "เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

 การประชุมวิชาการ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย"

 การประชุมวิชาการ Thailand Quality Conference & The 13th Symposiumฯ

 The 1st Annual PSU Phuket International Conference 2012

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2555"

 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย ?"

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Strategies for Internationalization of University"

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 รุ่งหรือร่วง"

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 The International Conference on Political Science ฯ

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ

 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี

 ทุนการศึกษา Call for Application for the Mexican Government Scholaship Program for Foreigner 2013

 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

 Hong Kong PhD Fellowsship Scheme

 วันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่...รักษ์สุนทราภรณ์

 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554

 กิจกรรม ม.อ.วิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2555

 สรุปการแถลงข่าว สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจิตสำนึกพลเมืองของครูสังคมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความระดับอุดมศึกษา

 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี 2555

 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแนะแนวการสอบเข้าปลัดอำเภอ

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ IT for Ederly

 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสัญจร "รายการวิทยุรัฐสภา..พบเยาวชน"ครั้งที่ 1

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาดิจิตัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)

 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการเสวนา หัวข้อ

 คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเเทศ ครั้งที่ 8

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ 2554)

 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเรื่องเล่าโครงการ/กิจกรรมเยียวยาในการประชุมวิชาการ ศว.ชต.มนร.ประจำปี 2554 "7 ปีกับการเยียวยาไฟใต้"

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านร่วมจัดทำกระทง (ฟรี) ในกิจกรรมวันลอยกระทง ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน ทุกกลุ่ม ร่วมเสนอกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณประโยชน์ทั่วไป เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธ

 ขอเชิญส่งบทความ งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12(พ.ศ. 2554)

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

 ยกเลิกการบรรยายหัวข้อ

 ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ

 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ "หลักการตรวจสอบการใช้อำนาจและดุลยพินิจ"

 ขอเชิญส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP (ทักษะการฟัง)

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพร

 20 คำถามเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. 54

 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 3 กค.54

 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ

 ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC) จัดอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์หุ้นแบบมืออาชีพ"

 ขอเชิญสาวงาม อายุระหว่าง ๑๗

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านที่มีอายุ 18 - 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2524 - 1 เมษายน 2536)

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ "มาเลเซีย: นัยที่ส าคัญต่อประเทศไทย

 สถานวิจัยความขัดแข้งฯ จัดอบรมนักวิจัยเรื่อง วิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง

 ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ (SMIC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ นักธุรกิจรุ่นเยาว์

 รับสมัครนักศึกษาผู้สนใจทุกท่าน สมัครเป็นบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 7 จำนวน 30 คน

 กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 กิจกรรมบ่ายวันพุธ 15 ธันวาคม 2553

 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

 ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ เดินทางไปกับกวีชีไรท์ปี 2553 ซะการีย์ยา อมตยา

 ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์

 คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตย

 สรุปความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน

 คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญทุกท่านร่วมส่ง ตราสัญญลักษณ์

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 โครงการเดินเพื่อสันติปัตตานี จากสันติภายในสู่สันติภาพภายนอก

 สรุปการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน(รัฐศาสตร์ทั่วประเทศ)

 How to write an international manuscript

 แถลงการณ์คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

 เปิดโครงการค่ายพหุวัฒนธรรม

 กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมฯ

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

 การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ

 การปฏิรูปการเรียนรู้

 จดหมายข่าวเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างสิงห์ดำ

 สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการประชุมวิชาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11

 สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ประชาสัมพันธ์ทุน

 สารสภาอาจารย์ "ทิศทางของมหาวิทยาลัยวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

 ขอเชิญบุคคลากรร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ

 ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น

 โครงการฝึกอบรมค่ายศาสนธรรมนำสันติสุข

 การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

 ขอเชิญชาวสิงห์น้ำเงินและผู้ที่สนใจทุกท่าน

 บทสรุปผู้บริหาร "รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้"

 เชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจ

 โครงการเปิดโลกทัศน์สู่สากล ณ ประเทศมาเซีย

 จดหมายเปิดผนึก จาก คณบดี คณะรัฐศาสตร์

 เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและที่ทำการคณะรัฐศาสตร์

  สมาคมรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 พิธีทูลฯเกล้าถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์จัดโครงการสัญจร

 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีขอบคุณคณะรัฐศาสตร์

 กำหนดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ชอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะฯ "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

 คณะรัฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย

 เชิญร่วมส่งผลงานสารคดีวิทยุฯเข้าประกวด

 วารสารรูสมิแลฉบับอิเล็กทรอนิคส์

 โครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553

 โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะ

 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา

 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชุมชน

 การแถลงนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านส่งงานเขียนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้

 โครงการ "สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บลูกยี" ปีการศึกษา 2550

 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น

 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล

 ขอเชิญส่งเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง ชิงรางวัล พานแว่นฟ้า

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553

 ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์

 เวทีท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ประจำปี 2553

 คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คำกล่าวในพิธีเปิดการแสดงสื่อสิทธิเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุน

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการไทย-เกาหลี

 โครงการ THNG 1 Camp :IT Networking for Disaster Response

 ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 โครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 โครงการยูซีอี. ทำงานและท่องเทียวใน สหรัฐอเมริกา

 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประสานสันติ ปี 2553

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสนับสนุนโครงการการประกวดการผลิตสือแนวใหม่

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

 การประกวดเรียงความ บทความ และบทกลอนวันครู ปีพุทธศักราช 2553

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2552

 ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้นและการตูนแอนิเมชั่น

 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม สั่งจองหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียติ ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 รายงานสถิติสภาวะการตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร

 คำกล่าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเพชรน้ำเอกในวงราชการ

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย