วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
username :
password :
 


Untitled Document
 รายงานประจำปีการประเมิณคุณภาพปีการศึกษา 2556
 รายงานประจำปีการประเมิณคุณภาพปีการศึกษา 2555
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554
 รายงานประจำปีการประเมิณคุณภาพปีการศึกษา 2554
รายงานประจำปีการประเมิณคุณภาพภายนอกปีการศึกษา 2553
 เอกสารอ้างอิง รายงานประจำปีการประเมิณคุณภาพภายนอกปีการศึกษา 2553
 รายงานประจำปีการประเมิณคุณภาพปีการศึกษา 2553
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552 (ด้วยวาจา)
 รายงานผลโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา