รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม........................................................................................................
วันที่.......................................................................................
ณ. .......................................................................................
พิมพ์วันที่ :
24/11/2560
เวลา :
21:27:19
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
วิชาเอก
ลายเซ็น
เบอร์โทร
1 5320710001 นางสาว โซเฟีย เจะดือเระ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
2 5320710005 นางสาว ซัยนับ หิเล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
3 5320710016 นางสาว อัซมะ กะแวมือแน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
4 5320710017 นางสาว ศุภรัตน์ พละจิต
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
5 5320710020 นางสาว กมลชนก ฤทธานันท์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
6 5320710025 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
7 5320710029 นางสาว จีรภา ศักดิ์แสง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
8 5320710031 นางสาว จุฑาภรณ์ สุวรรณมณี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
9 5320710035 นาย ชัยณฤทธิ์ บุตรเลี่ยม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
10 5320710039 นางสาว ณัฏณภัทร หมวดสิงห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
11 5320710043 นางสาว ธนพร ขุนราช
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
12 5320710051 นางสาว ปาจรีย์ บุญฤทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
13 5320710052 นางสาว ปานจิตต์ สุวรรณรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
14 5320710053 นาย ปิยลิขิต ธรรมลิขิต
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
15 5320710054 นาย พสกร อุดมทรัพย์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
16 5320710055 นางสาว พาตีเม๊าะ ยูโซ๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
17 5320710056 นาย พิสิษฐ์ สงเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
18 5320710060 นางสาว มาร์ญานา ฐิติชญากูล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
19 5320710062 นาย มุสตอฟา บูรอเดีย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
20 5320710064 นาย ริดดวน พงลาเต๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
21 5320710066 นางสาว วรรณิดา แก้วช่วย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
22 5320710076 นางสาว สิเรียม ใบดุเก็ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
23 5320710078 นางสาว สุรีวัลย์ ยมดี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
24 5320710079 นางสาว สุลัดดา เกตุรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
25 5320710088 นางสาว อัสมานีย์ ดาโอะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
26 5320710098 นางสาว นิชชา ใจลังกา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
27 5320710099 นางสาว มาเรีย บือราเฮง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
28 5320710105 นางสาว ซัยมะ เจ๊ะอูมา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
29 5320710107 นางสาว ซูรัยณี ฮารี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
30 5320710115 นาย นาวาวี ขาเดร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
31 5320710129 นาย มารูวาน หามิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
32 5320710138 นาย สะการิยา สาอุ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
33 5320710146 นางสาว อวาฏิฟ แวดอยี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
34 5320710148 นางสาว อังคณา รุกขพันธุ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
นักศึกษาวิชาเอก : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปี 2553 ทั้งหมดจำนวน 34 คน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________