รายละเอียด > คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
คณบดี

ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา
   
ดร.วารุณี ณ นคร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
   
ดร.สุธิรัส ชูชื่น
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ
   
     
         

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th