รายละเอียด > รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยดร.วารุณี ณ นคร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวนัทธมน ราชเสน
งานรับผิดชอบ
1.งานทะเบียนนักศึกษา
   
นางสาวซานียะห์ มะสะอาว
งานรับผิดชอบ
1.งานวิจัย
   
นางสาวสุรัชฎา ศรีพิทักษ์
งานรับผิดชอบ
1.งานวิชาการ
   
     
         

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810 E-mail Webmaster : nurrusdi.w@psu.ac.th